Kopie van VincentThepass met Groenlinks in actie_edited.jpg

MIJN PLANNEN

Wat gaan we doen?

We bestrijden ongelijkheid in alles wat we doen.


Elke Hagenaar heeft het recht op een gezond, gelukkig en betaalbaar leven. Toch ziet de dagelijkse realiteit er voor veel mensen anders uit. In geen andere stad in Nederland is de ongelijkheid zo groot. Nergens anders is wie je bent en waar je woont zo bepalend voor je leven.

Die ongelijkheid is op alle plekken terug te zien:

 • op je bankrekening;
 • op zoek naar een betaalbare woning;
 • in het onderwijs en op zoek naar een stage of baan;
 • in de gevolgen van de klimaatcrisis die je ondervindt;
 • op bezoek bij de huisarts of bij de psycholoog;
 • in de brieven van de gemeente;
 • bij de mate van groen en leefbaarheid in je eigen wijk.
Als GroenLinks moeten we deze realiteit erkennen en armoede en ongelijkheid bestrijden in alles wat we doen. Om dat mogelijk te maken moeten we steeds weer kijken wat onze keuzes betekenen voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen en jonge generaties die langer met de gevolgen moeten leven. Door ervoor te zorgen dat Moerwijkers rond de armoedegrens van onze klimaataanpak profiteren, en we zo draagvlak krijgen om echte stappen te zetten. Door de perspectieven van jongeren, arbeidsmigranten en dakloze Hagenaars mee te nemen in het woonbeleid en kinderen in de Schilderswijk en Transvaal binnen én buiten het klaslokaal de beste kansen te bieden. Als fractieleider zal ik mij vanaf dag één inzetten voor een stad die zich niet laat bepalen door ongelijkheid, maar door de zorg die we voor elkaar dragen.
We organiseren ons in de wijken, samen met bewoners en leden.


Als GroenLinks lopen we veel politieke slagkracht mis omdat we met een groot deel van de stad weinig binding hebben. Ik wil bewoners en leden meer betrekken bij alles wat we als GroenLinks doen. Door ons te organiseren in de wijken, samen met de mensen waar het om gaat.

Daarbij geven we prioriteit aan bewoners in wijken waar GroenLinks nu niet zichtbaar is. Wijken waar de armoede en kansenongelijkheid zich concentreren en waar het vertrouwen in de politiek laag ligt, zoals Laak en Moerwijk.


DEMOCRATISERING

Deze democratisering gaat ons ongelofelijk helpen in ons werk. Er is veel kennis onder leden en bewoners. De mensen die de problemen dagelijks meemaken kunnen ons het beste vertellen waar de oplossingen liggen. Daarnaast kunnen we op politiek niveau meer bereiken als we ons ook buiten de gemeenteraad, in de wijken organiseren.

Dit is bovendien de enige manier waarop links weer kan groeien en de voedingsbodem voor extreemrechts kleiner wordt. Door Hagenaars die zich machteloos voelen te laten zien dat wij wél hun bondgenoot zijn.

Lees hier hoe ik ons werk in de gemeenteraad structureel en verregaand wil democratiseren:

1. Een maandelijkse ledenraad.
Nu kan de fractie vaak nog geïsoleerd van de afdeling te werk gaan. Daardoor vindt verantwoording sporadisch plaats en loopt de fractie waardevolle input mis. Dit moet veranderen. We organiseren maandelijks een bijeenkomst van de ledenraad bestaande uit een representatieve groep van twintig leden op basis van loting. Zij kunnen onderwerpen agenderen en meepraten over standpunten en plannen in de raad.

2. Een wijkenparlement.
Ik wil een wijkenparlement opbouwen, waarbij we maandelijks samenkomen met wijkorganisaties, armoedeorganisaties, duurzaamheidsinitiatieven, sleutelfiguren uit migrantengemeenschappen en actiegroepen. Daarbij kunnen zij onderwerpen agenderen en werken we samen aan een rechtvaardige stad.

3. Werken met ervaringsdeskundigen.
Mensen die problemen met bijvoorbeeld schulden, discriminatie of in de thuiszorg dagelijks ervaren krijgen een vaste plek in ons raadswerk. Zij weten immers het beste waar de echte problemen liggen. Zo laten we ons als GroenLinks minder leiden door de realiteit van het stadhuis, en meer door de realiteit van mensen in de stad.


Andere ideeën waarmee wij ons als GroenLinks kunnen democratiseren:

 • Vaste aanspreekpunten voor elke wijk, vindbaar op de website;

 • Vaste spreekuren in buurthuizen, koffiehuizen en wijkcentra;

 • Expertnetwerken van leden
We maken links weer groot door het vertrouwen terug te winnen.


Er bestaat binnen GroenLinks veel discussie over linkse samenwerking, in het bijzonder met de PvdA. Dat is logisch: links is sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen kleiner dan ooit. Dat is zorgwekkend en we moeten serieus nadenken over hoe we deze trend kunnen keren. Als kandidaat-lijsttrekker ben ik dan ook voorstander van samenwerking met andere partijen op politiek niveau, waaronder de PvdA. Door gezamenlijk te onderhandelen kunnen we onze positie versterken. Wel ben ik terughoudend over een fusie tussen linkse partijen. Het kost niet alleen veel energie om twee organisaties met verschillende standpunten en verenigingsculturen te fuseren: een fusie lost het onderliggende probleem van een klein links ook niet op. Linkse partijen zijn niet de connectie met elkaar, maar vooral met een groot deel van de samenleving kwijtgeraakt. Juist in de wijken waar links voor op zou moeten komen, zoals Laak en Moerwijk, ligt het vertrouwen in de politiek laag. In de vorige verkiezingen stemde hier minder dan 30% van de bewoners: zij die de hardste klappen vangen, stemmen nu juist het minst. Daarom moeten we het in de komende jaren als onze opdracht zien om aan diezelfde bewoners te bewijzen dat we wél hun bondgenoot zijn. Dat is als linkse partij het enige juiste om te doen: als zelf we niet actief de verbinding opzoeken, maken we de segregatie namelijk alleen maar groter. Bovendien is het de enige manier waarop links weer groot kan worden in onze stad.
We worden inclusief in alles wat we doen.


GroenLinks moet een betere afspiegeling worden van de stad, of het nou gaat om afkomst, klasse, opleidingsniveau, wijk of andere factoren. Als linkse partij in het jaar 2021 en in een stad als Den Haag moeten we daarbij vooroplopen en diversiteit en inclusie in al onze keuzes meenemen.

Dit leidt tot betere politieke keuzes, omdat de fractie meer relevante perspectieven kan meenemen. Bovendien kunnen we alleen zo echt verbinding maken met Hagenaars uit de hele stad.

Naast een diverse kandidatenlijst moeten wij ons hiervoor ook actief organiseren in de wijken. Daarnaast hebben we veel leden met een diverse achtergrond, netwerken in de stad of expertise op het gebied van inclusie. Zij hebben veel ideeën en kunnen een brug vormen tussen GroenLinks en de stad. Zij verdienen daarom een actieve rol waarbij GroenLinks op hun inzichten vertrouwt.

EEN INCLUSIEVE EN VEILIGE WERKSFEER

Ook interne inclusie is belangrijk. Als fractievoorzitter wil ik mij daarom actief inzetten voor een veilige en inclusieve werkplek.

In die rol ben je namelijk niet alleen volksvertegenwoordiger: je geeft ook leiding aan een fractieteam met raadsleden, medewerkers en fractievertegenwoordigers waar je het maximale uit wil halen. Met gezonde werkomstandigheden en transparante en efficiënte werkprocessen. Dat leidt tot betere resultaten en meer binding tussen (oud-)werknemers en de partij. Daarnaast moeten we als linkse partij het goede voorbeeld geven.

Als teamleider ben je zo sterk als de mensen om je heen. Dat betekent dat je niet solistisch handelt, maar juist focust op de kracht van het team en de talenten en perspectieven van individuele teamleden. Daarom wil ik ons HR-beleid professionaliseren.

Lees hier een aantal van de principes die ik daarbij hanteer:

 • Veilige werkomgeving

Er wordt een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor fractieleden en -medewerkers, met een diverse achtergrond en ervaring in de politieke arena.

 • Diversiteit & inclusie

Diversiteit moet intrinsiek gemotiveerd zijn en gezien worden als competentie, niet slechts als modewoord. Daarom is diversiteit en inclusie een prioriteit en erkennen we het hebben van een perspectief dat de rest van het team mist als een waardevolle vorm van expertise.

 • Een gezonde werk-privébalans

Dit geldt in het bijzonder voor de medewerkers. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen in een stad als Den Haag oneindig veel werk verzetten. Als fractievoorzitter voel ik mij verantwoordelijk voor hun gezondheid.

 • Erken de dreiging van extreemrechts

Het maatschappelijk debat verhardt online én offline, in het bijzonder als gevolg van de opkomst van extreemrechts. Dat heeft impact op onze fractie. Vrouwen en mensen van kleur zijn in het bijzonder doelwit. We moeten dit bespreekbaar maken en expliciet steun bieden wanneer iemand haat of bedreigingen ontvangt.

 • Critici opzoeken

Als politieke partij ontvang je onvermijdelijk kritiek over je politieke keuzes, zeker als je meebestuurt. Voor de ontvankelijkheid voor diverse perspectieven én de potentie van de fractie is het echter belangrijk dat GroenLinks critici die wel vergelijkbare idealen hebben, actief opzoekt. Zo voorkomen we groepsdenken en tunnelvisie, en faciliteren we linkse oppositie vanuit de samenleving.
We zetten ons in voor 10 Haagse grondrechten.


Ik geloof dat iedereen die in Den Haag woont dezelfde rechten heeft op een gezond, gelukkig en betaalbaar leven. Ongeacht wie je bent en waar je woont. Deze 'Haagse grondrechten' moeten op basis van het verkiezingsprogramma de rode lijn vormen in het werk dat wij als GroenLinks Den Haag voor de stad doen.
Iedereen in Den Haag heeft recht op: 1. Bestaanszekerheid Elke Hagenaar heeft recht op een leven zonder armoede en schulden. Vrij van schaarste en beklemmende stress en zonder zorgen over het einde van de maand. 2. Betaalbaar wonen. Elke Hagenaar heeft recht op een betaalbaar, veilig en duurzaam thuis om in te wonen. Met gezonde woonomstandigheden, waarbij de rechten van huurders zwaarder wegen dan die van huisjesmelkers en vastgoedbeleggers. 3. Klimaatrechtvaardigheid. We hebben nog maar een paar jaar om de klimaatcrisis tegen te gaan en de gevolgen zijn nu al ernstig zichtbaar. We moeten de energietransitie versnellen en ervoor zorgen dat de mensen met het minste geld hier de vruchten van plukken. We breken daarbij met de macht van fossiele bedrijven. 4. Eerlijke kansen. Elke Hagenaar heeft recht op een hoopvolle toekomst, ongeacht waar je vandaan komt, de plek waar je opgroeit of het inkomen van je ouders. Met eerlijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met de bibliotheek, de sportclub, het buurthuis en de tramhalte om de hoek. 5. Gelijkwaardigheid. Elke Hagenaar heeft recht op volwaardig meedoen, gelijke behandeling en veilig over straat lopen. Met een halt op extreemrechts, krachtig emancipatie- en antidiscriminatiebeleid (ook binnen de politie), een toegankelijke stad voor mensen met een beperking en betere sociale rechten voor arbeidsmigranten, sekswerkers en ongedocumenteerden. 6. Democratisch zeggenschap. Elke Hagenaar heeft recht op zelfbeschikking, inspraak in de politiek en invloed op de eigen omgeving. Ook wanneer die inspraak lastig is voor de gemeente, organisaties of bedrijven. Met meer mogelijkheden voor directe inspraak en met een bloeiend ecosysteem voor activisme en debat. Waarbij we de bedrijvenlobby aan banden leggen en bewoners stimuleren tot het oprichten van coöperaties. 7. Een overheid voor iedereen. Onze gemeente moet mensen met vertrouwen behandelen en toegankelijk en behulpzaam zijn wanneer dat nodig is. Met een politie waarbij iedereen zich veilig voelt, een gemeente die representatief is voor de bewoners van de stad en bij wie bewonersbelangen voorop staan.​ 8. Een groene en leefbare wijk. Elke Hagenaar heeft recht op een groene, schone en gezonde leefomgeving waarin je kunt ontsnappen aan de drukte van de stad. Met veel groen en parken, een schone lucht, voldoende afvalcontainers per bewoner, levendige buurten en veilige straten met ruimte voor kinderen om te spelen. 9. Een gezond leven. Elke Hagenaar heeft recht op goede fysieke en mentale gezondheid, ongeacht leeftijd, afkomst, gender, wijk of inkomen. Met toegang tot gezonde voeding, sport en ontspanning, tijdige toegang tot de jeugdzorg, een warm sociaal netwerk en liefdevolle thuiszorg. 10. Een bloeiende natuur. Elke Hagenaar heeft recht op een groene omgeving om in te leven. Met beschermde dieren, uitgestrekte parken en duinen, een groei in biodiversiteit, bloeiende stadsnatuur, een schone Noordzee en genoeg groen in alle wijken.
We bereiken in vier jaar vijf doorbraken.


Het gaat ons niet lukken om binnen vier jaar alle grote problemen op te lossen.

Toch hebben we als GroenLinks de morele plicht om ambitieus te zijn. Om groot te durven denken en de ongelijkheid waar Hagenaars mee kampen met alles in ons te bestrijden.

Samen met leden en bewoners wil ik in de volgende vier jaar de volgende doorbraken forceren:

 • We hebben de Haagse kloof tussen arm en rijk en tussen bevolkingsgroepen kunnen verkleinen.

 • Den Haag heeft een succesvolle en eerlijke klimaataanpak waar Hagenaars met een kleine portemonnee van profiteren.

 • GroenLinks is meer inclusief en representatief voor de hele stad. Bewoners herkennen zich in onze beweging, ongeacht wie ze zijn of waar ze wonen.

 • GroenLinks heeft zich georganiseerd in alle delen van de stad.

 • Links groeit weer in Den Haag, omdat mensen die zich nu niet gehoord voelen ons als hun bondgenoot zijn gaan zien.
We kiezen voor klimaatrechtvaardigheid.


We hebben nog maar een paar jaar om een onomkeerbare klimaatontwrichting te voorkomen. Daarom is snelle klimaatactie ook in Den Haag onmisbaar.

Ik sta voor een scherpe koerswijziging richting klimaatrechtvaardigheid. Waarbij we de mensen die de klimaatcrisis het minst hebben veroorzaakt maar de hoogste prijs betalen, in alles centraal stellen. En waarbij we de energietransitie benutten om onze samenleving eerlijker en democratischer te maken.

Dat is het meest rechtvaardige, én klimaatactie krijgt er het bredere draagvlak mee dat zo hard nodig is.

Daarbij heb ik de volgende prioriteiten:

 • We geven prioriteit aan het bestrijden van energiearmoede (armoede als gevolg van een te hoge energierekeningen door slechte isolatie en verouderde verwarmingsketels), zodat verduurzaming en armoedebestrijding hand in hand gaan;
 • We democratiseren ons energiesysteem door lokale energiecoöperaties te stimuleren in alle wijken. Daarbij helpt de gemeente mee met de startfinanciering;
 • We geven bij het planten van groen en bomen prioriteit aan hitte eilanden (plekken waar de hitte veel groter is dan in de rest van de stad), zoals Schilderswijk, Transvaalkwartier en Laakkwartier;
 • We democratiseren beleid door jongeren, inheemse gemeenschappen, mensen rondom de armoedegrens en andere mensen die klimaatcrisis het hardst voelen bij al onze klimaatkeuzes te betrekken;
 • We werken waar mogelijk samen met de klimaatbeweging en weren fossiele reclame en lobby vanuit bedrijven als Shell, die ons economische beleid onder andere beïnvloeden via The Hague Economic Board.

the-hague-1491554_1920.jpg

VRAGEN OF MEER WETEN?